Quy Hoạch Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng Đến Năm 2030

Trang chủ Quy Hoạch Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng Đến Năm 2030

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Xét đề nghị của UBND huyện Yên Dũng tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012, Sở Xây dựng tại Báo cáo thầm định số 120/BC-SXD ngày 15 tháng 8 năm 2012,


Bản đồ quy hoạch thị trấn Neo, huyện Yên Dũng đến 2030

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đên năm 2030, tỷ lệ 1/5000, với nội dung sau:
1. Phạm vi và ranh giới:
a) Vị trí, ranh giới nghiên cứu: Thị trấn Neo nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Giang, phạm vi lập quy hoạch gồm 4 đơn vị hành chính trong đó là toàn bộ thị trấn Neo, một phần xã Cảnh Thụy, Tư Mại, Nham Sơn.
Ranh giới nghiên cứu điều chinh quy hoạch được giới hạn như sau:
– Phía Bắc: Giáp xã Tân Liễu và sông Thương;
– Phía Nam: Giáp xã Tư Mại;
– Phía Đông: Giáp xã Cảnh Thụy và xã Tiến Dũng;
– Phía Tây: Giáp xã Nham Sơn.
b) Diện tích nghiên cứu điều chinh quy hoạch: 650ha.
2. Tính chất:
– Là đô thị trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, chính trị của huyện Yên Dũng;
– Là đầu mỗi giao thông quan trọng gắn kết với hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh.
3. Quy mô dân số:
– Giai đoạn đến năm 2020: khoảng 12.000 người;
– Giai đoạn đến năm 2030: khoảng 15.000 – 20.000 người;

*/. Xem chi tiết QĐ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TT Neo Yên Dũng đến 2030 Tại Đây
*/. Xem chi tiết thuyết minh điều quy hoạch chung tt Neo đến 2030 Tại Đây

Bài viết liên quan

097 77 88 123