QUY HOẠCH THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035

Trang chủ QUY HOẠCH THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035


-QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035

-Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
-Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
-Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
-Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc Quy hoạch chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
-Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
-Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
-Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; —-Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
-Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
-Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030;
-Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030;
-Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;
-Căn cứ Công văn số 13/BXD-QHKT ngày 01/02/2019 của Bộ Xây dựng về việc góp ý Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035;
-Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 128/TTr-SXD ngày 01/4/2019, 
QUYẾT ĐỊNH: Click để xem quyết định 1061qdub

Bài viết liên quan

097 77 88 123