Thông Tin Quy Hoạch Huyện Tân Yên – Bắc Giang

Trang chủ Thông Tin Quy Hoạch Huyện Tân Yên – Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch huyện Tân Yên – Bắc Giang

Tải bản đồ quy hoạch huyện Tân Yên: Tại đây
Xem chi tiết Quyết định Tại đây
Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn cao thượng – huyên Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang đến 2030. Tải quyết định Tại đây

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000).
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 20033;
Căn cử Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009,
Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ- CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; 
Xét để nghị của UBND huyện Tân Yên tại Tờ trình số 433/UBND – KTHT ngày 10 tháng 6 năm 2011, Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 72/BC – SXD ngày 14 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chinh Quy hoạch chung xây dụng thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000), với các nội dung chính như sau (kèm theo bản vẽ quy hoạch và thuyết minh):
1) Phạm vi và ranh giới đô thị:
a) Vị trí, ranh giới nghiên cứu: Ranh giới lập quy hoạch được giới hạn như sau:
– Phía Bắc: Giáp xã Liên Sơn;
– Phía Nam: Giáp xã Cao Thượng và xã Việt Lập;
– Phía Đông: Giáp xã Cao Thượng; 
– Phía Tây: Giáp xã Cao Xá.
b) Diện tích khu đất nghiên cứu điều chinh quy hoạch: 824ha.
2) Tính chất, chức năng của đô thị: Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá của huyện Tân Yên.
3) Quy mô dân số: Giai đoạn 2011-2015: Khoảng 12.000 người; – Giai đoạn 2015-2020: Khoảng 15.000 người; – Giai đoạn 2020-2030: Khoảng 20.000 người.
4) Cơ cấu sử dụng đất: Điện tích Tỷ i Nh STT Hang muc 12 LMS
…..


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thị Trấn Cao Thượng

Bài viết liên quan

097 77 88 123