Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)

Trang chủ Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới
phía Tây Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
  • Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
  • Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐCP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;
  • Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
  • Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐUBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 349/BC-SXD ngày 08/10/2021; UBND huyện Hiệp Hòa tại Tờ trình 294/TTr-UBND ngày 01/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500), với các nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:
– Vị trí, ranh giới khu đất: Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận thị trấn
Thắng, huyện Hiệp Hòa; ranh giới cụ thể được giới hạn như sau:
+ Phía Bắc: Giáp dự án KDC số 3 thị trấn Thắng và tuyến kênh tưới 1B;
+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng;
+ Phía Đông: Giáp khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Việt Hùng và tổ dân
phố Dinh Hương, thị trấn Thắng.
+ Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng tổ dân phố
Đông Ngàn, thị trấn Thắng;
– Quy mô lập quy hoạch:
+ Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 40ha;
+ Quy mô dân số dự kiến: khoảng 6.000 người.

*/.Xem chi tiết quyết định tại đây

Vị trí khu đất lập quy hoạch 1/500

Bài viết liên quan

097 77 88 123